Algemene voorwaarden voor het gebruik van Eversports Platform

("Algemene voorwaarden voor gebruik" of "AV-B2C")

Versie: 1 Maart 2022

1. PREAMBLE

1.1 Eversport GmbH, Jakov-Lind-Strasse 13 / Deur 6 / Etage 5, 1020 Wenen, ingeschreven in het handelsregister van de handelsrechtbank van Wenen onder FN 404544v, samen met alle dochterondernemingen ("Eversports"), bedient clientsoftware en een onlineplatform via een mobiele app en op de websites("Eversports Platform").

1.2 Het Eversports Platform kan worden gebruikt voor het online zoeken, boeken ("Boeking") en betalen van verschillende diensten op het gebied van sport- en vrijetijdsactiviteiten, alsmede sportlocaties (gezamenlijk aangeduid als het "Sport- en Vrijetijdsaanbod"). Het Sport- en Vrijetijdsaanbod wordt door het zakenpartnerbedrijf (de "Exploitant"; de exploitant, samen met Eversports, aangeduid als de "Contractspartijen") op eigen verantwoordelijkheid, in eigen naam en voor eigen rekening geleverd. Eversports ondersteunt de Expoloitant met het Eversports Systeem in de omgang met Gebruikers in essentie alleen door een duidelijke presentatie van het Sport- en Vrijetijdsaanbod en door het afhandelen van boekingen (voor de rol van Eversports zie hierna onder 5.3). Eversports biedt of levert geen sport- en recreatiediensten en ondersteunt de Exploitant niet bij de uitvoering van de Gebruiker/Dienstovereenkomsten tussen de Exploitant en Gebruikers.

1.3 De volgende termen in deze Gebruiksvoorwaarden/AV hebben de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven:

  1. Met de term "Gebruiker" worden die personen (met name consumenten) bedoeld die de Eversports mobiele app hebben gedownload, die zich via het Eversports Platform bij Eversports hebben geregistreerd, alsmede gewoon bezoekers van de websites van Eversports (in het bijzonder: www.eversports.com, www.eversports.at, www.eversports.de)
  2. Het begrip "Eversports Systeem" omvat het Eversports Platform en andere Eversports administratie- en boekingsdiensten (zowel online als offline).
  3. Met de term "Exploitant" wordt bedoeld een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Eversports een overeenkomst heeft gesloten om als aanbieder van Sport- en Vrijetijdsaanbod gebruik te maken van het Eversports Systeem ("Partnerschapscontract"). Sommige aanbieders van Sport- en Vrijetijdsaanbod gebruiken het Eversports Systeem voor bepaalde Sport- en Vrijetijdsaanbiedingen (in hoofdzaak voor dagkaarten in de sfeer van sportschoolstudio's) alleen als marktplaats, zonder andere software oplossing ("Marktplaats Aanbod"). De hieronder uiteengezette bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op het Marktplaatsaanbod (zie punt 7 hieronder). De vraag of een aanbod een Marktplaatsaanbod is, zal voorafgaand aan de Boeking door de Gebruiker duidelijk worden gemaakt.

1.4 Het onderwerp van deze AV is het gebruik van het Eversports Platform, in het bijzonder het boeken van sport- en vrijetijdsaanbiedingen door de gebruiker.

1.5 Persoonsgegevens (van de exploitant, zijn klanten en medewerkers) in de zin van de wet op de gegevensbescherming (met name: telefoonnummer, adres, e-mailadres, andere inhoudelijke gegevens, enz.) worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring. Deze kan worden gedownload op www.eversports.com, zowel op de afdrukpagina als op de startpagina van de website.

2. toepassingsbereik, uitsluiting van andere algemene voorwaarden, prioriteit, wijziging van deze AV, schriftelijke vormvereiste

2.1 Toepassingsgebied. Alle rechtsbetrekkingen tussen Eversports en de Exploitant worden uitsluitend beheerst door deze AV. De AV kunnen worden geraadpleegd op de homepage van de website van Eversports (weergegeven in de footer) en / of in haar afdruk pagina of vanuit de app (onder het profiel submenu, waar ze kunnen worden gedownload en opgeslagen door Gebruikers). Deze AV zijn zowel van toepassing op Gebruikers wier gewone verblijfplaats zich binnen Oostenrijk bevindt (art. 6 (1) Verordening EG nr. 593/2008 van de Raad) als op Gebruikers wier gewone verblijfplaats zich buiten Oostenrijk bevindt. Deze AV zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties tussen Eversports en de gebruiker, zelfs als er in individuele gevallen niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen, en omvatten in het bijzonder toekomstige aanvullende of andere transacties. De meest recente versie van deze AV, op het moment van het sluiten van de betreffende overeenkomst of op het moment van een latere transactie, is altijd van toepassing.

2.2 Wijzigingen, bijzonder recht van opzegging. Eversports kan te allen tijde eenzijdig wijzigingen aanbrengen in deze AV door kennisgeving in digitale vorm (zonder handtekening). Zij treden pas in werking op het moment dat de Gebruiker daarmee instemt. Indien de Gebruiker niet instemt met de wijziging, behoudt Eversports zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren en de Overeenkomst met de Gebruiker zonder kennisgeving te beëindigen. Eventuele andere wijzigingen of afspraken tussen de Gebruiker en Eversports die hiervan afwijken, dienen schriftelijk te worden vastgelegd om van kracht te zijn.

2.3 Prioriteit, interpretatie. De rechtsverhoudingen tussen Eversports en de Gebruiker worden beheerst door de volgende rechtsgrondslagen: 1. Dwingend recht, 2. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden/GTC's 3. Diversen. In het geval van een conflict tussen deze rechtsgrondslagen, zal de rechtsgrondslag die eerder in prioriteit is voorrang hebben op de rechtsgrondslagen die daarop volgen.

2.4 "Schriftelijke vorm" betekent dat de verklaring moet worden ondertekend (bv. een kopie/scan van een persoonlijk ondertekende brief die per e-mail of post is verzonden). Wanneer een schriftelijke vorm vereist is, is de annulering of wijziging van het schriftelijkheidsbeding eveneens slechts geldig indien zij in schriftelijke vorm is geschied. Voor de naleving van de loutere tekstvorm volstaat een e-mail zonder handtekening indien die e-mail duidelijk afkomstig is van het geregistreerde e-mailadres.

3. Gebruikersaccount, contractvorming, registratieprocedure, contracttermijn

3.1 gebruikersaccount. Om gebruik te kunnen maken van het Sport- en Vrijetijdsaanbod dat via het Eversports Platform wordt aangeboden, dienen Gebruikers zich te registreren op het Eversports Platform ("Registratie") en dient Eversports de toegang van de Gebruiker tot het Eversports Platform te activeren (het "Gebruikersaccount"). Een Gebruiker kan zich alleen op het Eversports Platform registreren op eigen naam en moet ten minste 16 jaar oud zijn. De Gebruikersaccount is alleen overdraagbaar met toestemming van Eversports. Eversports behoudt zich het recht voor om een Registratie door Gebruikers zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Dit geldt in het bijzonder in gevallen waarin een Gebruiker niet voldoet aan de hierboven genoemde minimumleeftijd. De doorgegeven gegevens van de Gebruiker zullen in een dergelijk geval onmiddellijk worden verwijderd. Eversports heeft verder te allen tijde het recht om een Gebruikersaccount te blokkeren. Gebruikers hebben geen wettelijke aanspraak op een Gebruikersaccount.

3.2 contractvorming, registratieproces. Registratie vindt plaats via een online formulier waarin de Gebruiker de gevraagde gegevens invult (met name: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer). Het invullen van het Registratieformulier en het doorsturen van het formulier naar Eversports vormt een louter aanbod van de Gebruiker aan Eversports tot het sluiten van een Overeenkomst voor het gebruik van het Eversports Platform. De Overeenkomst komt dan pas tot stand op het moment dat Eversports de Gebruikersaccount activeert in lijn met deze AV (hierna de "Acceptatie"). Wanneer de Registratie niet volledig is afgerond (bijvoorbeeld omdat een verplicht veld niet is ingevuld of de AV niet zijn geaccepteerd of de Privacy Verklaring niet is erkend), ontstaat geen Overeenkomst tussen de Gebruiker en Eversports. Na voltooiing van de Registratie kan de Gebruiker op onbeperkte basis gebruik maken van het Eversports Platform met inachtneming van deze AV. Zonder Registratie mag het Eversports Platform slechts in zeer beperkte mate worden gebruikt.

3.3 Contractduur, beëindiging. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen hebben te allen tijde het recht om de Overeenkomst te beëindigen (direct via het Eversports Platform). Het verwijderen van een volledige Gebruikersaccount naast de beëindiging valt onder de Privacyverklaring. Het wordt in ieder geval geacht gelijktijdig de Overeenkomst te beëindigen. Indien de Gebruiker opzegt, dan vervallen alle Boekingen die eventueel eerder zijn gemaakt. Indien Eversports de Overeenkomst beëindigt, zal Eversports zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Gebruiker desondanks gebruik kan maken van de Boeking.

4. Verplichtingen van de Gebruiker

4.1 Gebruik van Gebruikersaccount. Gebruikers hebben de plicht om de gegevens die zij hebben ingevoerd op het Eversports Platform te allen tijde actueel te houden. Gebruikers hebben de plicht om hun toegangsgegevens geheim te houden. Toegang tot het Eversports Platform mag niet tegen vergoeding of om niet aan derden worden gegeven. Indien de Gebruiker verneemt dat een derde partij toegang heeft tot zijn Gebruikersaccount, dient hij Eversports daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen per e-mail aan support@eversports.com. De Gebruiker is jegens Eversports aansprakelijk voor de schade die ontstaat door ontoelaatbare openbaarmaking van toegangsgegevens. Bovendien, in het geval dat een derde partij gebruik maakt van de toegangsgegevens van een gebruiker, zullen de handelingen van deze derde partij die op het Eversports Platform worden verricht, worden toegerekend aan de gebruiker alsof het de eigen handelingen van de gebruiker waren (in het bijzonder: Boekingen).

4.2 Onrechtmatige gegevensverwerking. Geen enkele lasterlijke, beledigende of andere onwettige of twijfelachtige communicatie of gegevens (in het bijzonder: in verband met elke vorm van pornografie, dreiging met geweld of verheerlijking van geweld en elk politiek of religieus extremisme, virussen, spyware, Trojaanse paarden, enz.) mogen worden geüpload naar het Eversports Platform. Gebruikers zijn ook verboden om gevoelige gegevens (gegevens van natuurlijke personen met betrekking tot hun raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, religieuze of filosofische overtuigingen) en gezondheidsgerelateerde gegevens op het platform te plaatsen. De gebruikers verbinden zich ertoe dat zij persoonsgegevens op het Eversports Platform alleen zullen verwerken met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

4.3 Beoordelingen, aanbevelingen, reclame. Ratings van Expoitanten zijn gebaseerd op het eigen rating systeem van Eversports, en specifiek op de gebundelde ervaringen van gebruikers. Alle verdere informatie met betrekking tot een exploitant is afkomstig van die exploitant zelf. Evaluatierapporten en aanbevelingen door gebruikers op het Eversports Platform moeten in overeenstemming zijn met de feiten en zo neutraal mogelijk worden geformuleerd. Echter, elke vorm van reclame op het Eversports Platform, direct of indirect, verborgen of openbaar gemaakt, is verboden. Dit omvat ook de publicatie / openbaarmaking van e-mailadressen, telefoonnummers, links naar websites van derden, logo's, bedrijfsnamen, productnamen, inhoud met een commerciële achtergrond.

5. Vergoeding, prijzen, boekingen, betaling, annulering, misbruik

5.1 Bezoldiging van Eversports. Het gebruik van het Eversports Platform is gratis voor de Gebruiker (zie echter de speciale regel met betrekking tot Marktplaats Aanbiedingen).

5.2 Prijzen van exploitanten. De vermelde prijzen op het Eversports Platform voor Sport- en Vrijetijdsaanbiedingen zijn eindprijzen en uitdrukkelijk niet inclusief de wettelijke omzetbelasting. De prijzen zijn uitsluitend afkomstig van de exploitant. Eversports wijst alle aansprakelijkheid voor deze gegevens af.

5.3 Boeking. De Gebruiker kan via het Eversports Platform een Boekingsaanvraag aanmaken. Eversports treedt uitsluitend op als vertegenwoordiger van de Exploitant door namens en in naam van de Exploitant een Boeking aan de Gebruiker te bevestigen, hetzij rechtstreeks via het Eversports Platform, hetzij per e-mail. Boekingen van een Gebruiker zijn wettelijk pas geldig en van kracht op het moment dat een overeenkomstige bevestiging van de Boeking is ontvangen van Eversports. Echter, Eversports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de ontvangst van e-mail door de Gebruiker.

5.4 Betaling. Gebruikers dienen de prijs voor door hen geboekte Sport- en Vrijetijdsaanbiedingen tegen de door de Exploitant op het Eversports Platform aangegeven prijzen direct bij de sportaanbieder of via het Eversports Platform te betalen. Hiervoor zijn verschillende betaalmethoden tegen verschillende tarieven beschikbaar. Indien de Exploitant failliet gaat voordat de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van het Sport- en Vrijetijdsaanbod waarvoor hij reeds via Eversports heeft betaald, dan ontvangt de Gebruiker de kosten alleen van Eversports terug indien Eversports de betaling nog niet aan de Exploitant heeft doorgestuurd. De Gebruiker draagt dus het risico van de kredietwaardigheid van de Exploitant.

5.5 Annuleringen. Als basisregel moet de Gebruiker ervan uitgaan dat een Boeking niet kan worden geannuleerd. Verscheidene Exploitanten verlenen echter in bepaalde omstandigheden wel annuleringsrechten aan Gebruikers. De annuleringsvoorwaarden voor geboekte Sport- en Vrijetijdsaanbiedingen verschillen per Exploitant; deze voorwaarden zijn echter voor iedere Boeking zichtbaar voor de Gebruiker. Annulering na het verstrijken van de annuleringstermijn is alleen mogelijk met toestemming van de betreffende Exploitant.

5.6 Annulering in geval van misbruik van gratis diensten. Om te voorkomen dat Gebruikers misbruik maken van diensten van Exploitanten die bij uitzondering gratis worden verstrekt en om onjuiste Boekingen niet in rekening te brengen bij Exploitanten, behoudt Eversports zich het recht voor om een reservering in het individuele geval te annuleren indien Eversports of de Exploitant niet in staat is om de Gebruiker te bereiken onder het aangegeven telefoonnummer met eventuele vervolgvragen. De Gebruiker heeft in dat geval geen aanspraak op het gebruik van het Sport- en vrijetijdsaanbod. Hetzelfde geldt indien in het verleden herhaaldelijk Boekingen zijn gedaan onder het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres en de Gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van het gratis Sport- en vrijetijdsaanbod.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Tegenpartij voor sport- en vrijetijdsaanbod. Overeenkomsten voor het gebruik van het specifieke Sport- en Recreatieaanbod komen uitsluitend tot stand tussen de Gebruiker die de Boeking maakt en de Exploitant die de Boeking aanbiedt. Alle aanspraken en verplichtingen uit hoofde van dergelijke overeenkomsten komen rechtstreeks en uitsluitend tussen de gebruiker en de exploitant tot stand. In zoverre wijst Eversports ook alle aansprakelijkheid af in het geval een Exploitant een Boeking niet heeft geaccepteerd/ingevoerd in hun Boekingssysteem.

6.2 Op basis van de kwaliteiten/kenmerken van software en van online applicaties kan Eversports geen garantie geven dat het Eversports Platform continu en ononderbroken beschikbaar en toegankelijk zal zijn. Eversports kan te allen tijde de beschikbaarheid van het Eversports Platform of bepaalde delen of functies beperken indien dit noodzakelijk is in verband met capaciteitsbeperkingen, veiligheid of de integriteit van hun servers of om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren om de goede of verbeterde functionaliteit van het Eversports Platform te waarborgen. Eversports kan, van tijd tot tijd, wijzigingen, verdere ontwikkeling of beperkingen aanbrengen in hun Eversports Platform.

6.3 Aansprakelijkheid. Eversports is in alle verdere en andere opzichten slechts aansprakelijk voor contractbreuk indien het opzettelijk handelen of grove nalatigheid van plaatsvervangers of wettelijke vertegenwoordigers van Eversports volgens de toepasselijke rechtsregels (§ 1313a van het Oostenrijkse burgerlijk wetboek) aan Eversports wordt toegerekend. Eversports is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van schade die voortvloeit uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, met inbegrip van verlies van loon en gederfde winst, wordt in ieder geval afgewezen. In alle andere opzichten is Eversports alleen aansprakelijk, indien überhaupt, voor schade die voorzienbaar is en die typisch voorzienbaar was.

7. Marktplaats Aanbod

De volgende speciale regels zijn van toepassing op Marktplaatsaanbiedingen:

7.1 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om elektronische "Tickets" te kopen (geautoriseerde toegangscodes) voor het gebruik van de geselecteerde sportscholen via het Eversports Platform.

7.2 In dit geval zal Eversports de gebruiker een ticket verkopen namens de respectieve exploitant, die de gebruiker het recht geeft om de respectieve sportschool van de exploitant te gebruiken voor de respectieve periode. Als het ticket betrekking heeft op een sportschooltoegang die haar statutaire zetel (dat wil zeggen de locatie van de respectieve sportschool) in Duitsland heeft, zal het aan de gebruiker worden verkocht door Eversports Deutschland UG, Bremer Heerstr. 117, D-26135 Oldenburg, ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Oldenburg onder HRB 214590.

7.3 Dit betekent:

  1. P Vóór de aankoop van het Kaartje moet de Gebruiker zich informeren over de concrete inhoud van de andere voorwaarden van de sportschool; deze kunnen vóór de Boeking worden gedownload.
  2. Indien een Marktplaatsaanbieding wordt geboekt, is de dienstverlening van Eversports beperkt tot de verkoop van het Ticket namens de Exploitant via het Eversports Platform. De Gebruiker betaalt uitsluitend voor dit doel de voorafgaand aan de Boeking getoonde vergoeding. Met de verkoop van het Ticket wordt Eversports geacht haar diensten volledig te hebben verleend.
  3. De gebruiker zal geen verdere kosten verschuldigd zijn voor het gebruik van de sportzaal in overeenstemming met de bovenvermelde gebruikersovereenkomst voor de overeengekomen periode/omvang van het gebruik van de specifieke dag.
  4. De exploitant is uitsluitend verantwoordelijk voor claims die voortvloeien uit het gebruik van de respectieve sportschool (klachten, enz.), dat wil zeggen dat de rechten van de gebruiker, alsmede eventuele aanspraken op schadevergoeding en garantierechten rechten zijn die rechtstreeks tegen de exploitant moeten worden ingeroepen. Eversports aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke claims of rechten van de exploitant.

7.4 Tickets zijn niet overdraagbaar.

7.5 Eversports is gemachtigd om de contactgegevens van de gebruiker door te geven aan de sportschool, als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens voor haar eigen operationele doeleinden (bijvoorbeeld het legitieme belang om te weten wie de sportschool binnenkomt, zelfpromotie). Wat betreft de gegevens die aan de sportschool worden doorgegeven, is de sportschool dus de enige contactpersoon en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie Privacyverklaring).

7.6 Eversports verleent de Gebruiker een gratis annuleringsrecht voor dagtickets (tickets die alleen op een bepaalde dag geldig zijn). De annuleringsvoorwaarden worden direct weergegeven in de loop van het Boekingsproces voorafgaand aan het maken van de Boeking. Annuleringen kunnen via de mobiele app of web-based oplossing worden gedaan. Anders vervalt het Ticket. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor week- en maandtickets die vanaf een bepaalde dag ingaan. Deze kunnen voor aanvang van die dag worden geannuleerd.

8. Slotbepalingen

8.1 Geen opdracht. Het is de Exploitant verboden vorderingen en andere aanspraken op Eversports over te dragen.

8.2 Wet. Uitsluitend het Oostenrijks recht is van toepassing, met uitsluiting van conflictenrechtelijke bepalingen en met uitsluiting van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Deze rechtskeuze heeft echter geen invloed op de rechten van de Gebruiker als consument op grond van de regels inzake consumentenbescherming van het land waar de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft in de zin van Art. 6 (1) Verordening (EG) nr. 593/2008 van de Raad.

8.3 Bevoegdheid en bevoegde rechtbank. Indien de gebruiker optreedt als consument, wordt hij geacht voor alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsbetrekkingen of toekomstige rechtsbetrekkingen of andere vorderingen tussen Eversports en de gebruiker in te stemmen met de niet-exclusieve bevoegdheid van de Oostenrijkse rechtbanken. Dit betekent dat de gebruiker een vordering tegen Eversports kan instellen bij elke rechtbank in Oostenrijk of bij een rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft. Indien Eversports haar rechten jegens de Gebruiker als consument wenst te doen gelden, kan Eversports dit uitsluitend doen voor de rechter die bevoegd is in de plaats waar de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft. Indien de gebruiker als ondernemer optreedt, wordt hij geacht in te stemmen met de exclusieve bevoegdheid van de geografisch en subjectief bevoegde rechter voor 1010 Wenen.

8.4 Bemiddeling. Eversports is verplicht Gebruikers door te verwijzen naar het online platform van de Europese Commissie voor online bemiddeling. Dat platform is toegankelijk via http://ec.europa.eu/consumers/odr. Eversports is echter niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenombudsman om geschillen met consumenten te beslechten.

8.5 Scheidbaarheidclausule. Gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, of indien dit Contract geacht wordt een contractuele leemte te bevatten, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van dit Contract daardoor niet aangetast. In plaats van de ongeldige, niet-afdwingbare of ontbrekende voorwaarde worden de Partijen geacht met terugwerkende kracht een geldige en afdwingbare voorwaarde tussen de Partijen bij het Contract te zijn overeengekomen, zoals zij zouden zijn overeengekomen, rekening houdend met het commerciële doel van dit Contract, indien zij bij het sluiten van dit Contract op de hoogte waren geweest van de ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of afwezigheid van de betreffende voorwaarde. De Partijen zijn verplicht een dergelijke voorwaarde in de vereiste vorm te bevestigen.

9. De Gebruiker bevestigt hierbij dat hij de gelegenheid heeft gehad om vóór het sluiten van het contract volledig kennis te nemen van de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden/AV en ook de mogelijkheid heeft gehad om deze permanent op te slaan en dat hij het eens is met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden/AV.