Unlimited membership outdoor

Met dit membership kun je onbeperkt deelnemen aan alle outdoor workouts. Na 3 maanden is het membership maandelijks opzegbaar.
55,00 / month
Runtime: 3 months
Unlimited participations

Description

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKOUT AMSTERDAM

Workout Amsterdam (hierna: WA) is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 62923110.

 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN WORKOUTS a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor workout aangeboden en/of verzorgd door WA. b. Een Workout is een Small Group Workout, een Bootcamp Workout een Personal Workout of een Special Workout. De inhoud van iedere Workout staat op de website van WA. c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op members die een product/dienst waarmee een Deelnemer recht heeft op deelname aan een Workout. d. Zowel door aanschaf van een Rittenkaart, Membership of Special Workout Strippenkaart, alsook door deelname aan een Workout verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. e. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten. f. WA kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van WA. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt. g. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het WA toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 2. OVEREENKOMST a. Een overeenkomst tussen WA en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van WA. b. Voor WA ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan. c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van WA. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen. d. Een overeenkomst tussen WA en een Deelnemer bestaat uit: een rittenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Workouts een Membership, dat bestaat uit Workouts & een korting op Special Workouts e. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Membership te allen tijde vervangen door een hoger Membership. Een Membership vervangen door een lager Membership is alleen mogelijk nadat de periode van het huidige Membership is verstreken het nieuwe Membership heeft een looptijd van minimaal één jaar; het oude Membership komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe Membership; en

 3. MEMBERSHIPS EN RITTENKAARTEN a. Een rittenkaart, Membership en Special Workout, is persoonlijk en niet overdraagbaar. b. Een rittenkaart, Membership en Special Workout, zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de website van WA onder rooster en persoonlijk. Als een rittenkaart, Membership en Special Workout, is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Workout.. c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een rittenkaart, Membership en Special Workout worden opgeschort. WA heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. d. De geldigheid van een Membership wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd ervan een Special Workout aanschaft. e. Een rittenkaart loopt automatisch af. Een rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. f. Een Membership heeft een geldigheid van drie (3) maanden en wordt daarna per maand verlengd is daarna per maand opzegbaar met een opzegtermijn van een (1) maand.g. Een Membership voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Membership en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. h. Een Membership voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Procedure verloopt door middel van schriftelijke opzegging.

 4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING a. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Membership. b. De actuele prijzen van het inschrijfgeld, de Memberships staan op de website van WA. WA heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van WA. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde rittenkaarten, Memberships en Special Workouts. c. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van WA. d. Een rittenkaart en Special Workout dient vooraf ineens te worden betaald. e. Een Membership wordt betaald via een maandelijkse automatische afschrijving. Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal of creditcard. Hierna incasseert WA automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Membership. f. Een Membership en Special Workout worden met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald maandelijks rond de 1e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt €10,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven. g. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die WA of een door WA ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan WA verschuldigd is, aan WA verschuldigd. h. WA heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 5. ANNULERING SPECIAL WORKOUT a. Een Deelnemer kan een Special Workout alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór de Special Workout is gestart. WA bevestigt de annulering schriftelijk. b. De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:

 6. tot meer dan 2 weken voor aanvang van de Special Workout: kosteloos;

 7. van 0 tot 2 weken voor aanvang van het Programma: het gehele factuurbedrag.

 8. ONTBINDING a. De Deelnemer kan een overeenkomst met WA ontbinden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten. b. De Deelnemer ontbindt door binnen een termijn van veertien (14) dagen een schriftelijke opzegging aan WA te zenden. c. Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding. d. Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al door WA gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden. e. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met WA te ontbinden. f. Het recht op ontbinding vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken. g. Bij het afsluiten van een Membership nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door WA.

 9. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN WORKOUT a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een workout aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een workout. b. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk zes (6) uur voor aanvang van een Workout nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een rittenkaart een (1) rit in rekening gebracht. c. WA is gerechtigd het rooster en/of de locaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van WA. d. WA heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd. e. Buitengewone omstandigheden leveren voor WA altijd overmacht op en ontheffen WA van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is WA ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen. f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. WA is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Workout gevaarlijke weersomstandigheden. g. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Workout daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door WA van de Workout worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 10. AANSPRAKELIJKHEID a. Deelname aan een Workout geschiedt op eigen risico. b. WA, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Workout. c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van WA, haar medewerkers en trainers, is WA niet aansprakelijk. d. WA is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Workout. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. e. WA is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Workout. Een Workout is intensief en kan eventueel leiden tot blessures. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Workout. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts en/of specialist. f. WA behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Workout. g. WA is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contract partner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Workout. h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Workout is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 11. KLACHTEN a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van WA zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij WA te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij WA onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht. b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen. c. WA beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien WA verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan. d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden.

 12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT a. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door WA. b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Payment terms & cancellation

The first payment will be charged on 19/09/2021. Afterwards, you will be charged every 1 month.
If you cancel the membership until 18/11/2021, it will be terminated on 18/12/2021.
Otherwise, it will automatically be extended at the end of the current runtime by 1 month.
If you purchase your membership online, you can cancel it online in the membership details. If you buy the membership directly at the facility, the cancellation must be submitted in written form to the facility.
By completing the purchase you verify that you are at least 18 years old.

* All prices including VAT