12 MAANDEN

50,00 / month
Minimum runtime: 12 months
Unlimited participations

Description

Algemene voorwaarden - Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Lid' verstaan: Eenieder die een overeenkomst sluit met het doel om gebruik te maken van de diensten en faciliteiten van Culture Training Club.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Lidmaatschap' verstaan: het lidmaatschap tussen Lid en Culture Training Club welke tot stand komt op één van de wijzen als beschreven in art. 3.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Culture Training Club en/of door haar ingeschakelde derden aan Lid geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Culture Training Club ten behoeve van Lid verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Lid worden verricht.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Eversports Manager' verstaan: de software waar Culture Training Club gebruik van maakt voor aangaan/ opzeggen van lidmaatschappen, kalenderbeheer, ledenadministratie & overig beheer van de lidmaatschappen.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Culture Training Club.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Lid en Culture Training Club gesloten overeenkomsten, waaronder het lidmaatschap, waarbij Culture Training Club diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Culture Training Club overeengekomen.
 3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Lid.

Artikel 3. Lidmaatschappen (abonnementen) en looptijd

 1. Een lidmaatschap wordt aangegaan tussen Lid en Culture Training Club.
 2. Bij het aangaan van lidmaatschappen wordt er gebruik gemaakt van Eversports Manager.
 3. Lidmaatschap is geldig zodra Lid alle verzochte informatie in het online inschrijfformulier aangedragen door Culture Training Club, heeft ingevuld en voor akkoord heeft bevestigd.
 4. Lid draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Culture Training Club aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het lidmaatschap, tijdig aan Culture Training Club worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het lidmaatschap benodigde gegevens niet tijdig aan Culture Training Club zijn verstrekt, heeft Culture Training Club het recht de uitvoering van het lidmaatschap op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Lid in rekening te brengen.
 5. Met het akkoord gaan en bevestigingen van Lidmaatschap machtigt Lid Culture Training Club de abonnementskosten maandelijks af te schrijven van het opgegeven bankrekeningnummer.
 6. Lid heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Culture Training Club mede te delen.
 7. Culture Training Club heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 8. Lidmaatschapskosten zijn per kalendermaand verschuldigd en worden middels automatische incasso, mits anders overeengekomen geïnd.
 9. Indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, indien de betaling gestorneerd wordt en na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Culture Training Club Lid buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag.
 10. Voor lidmaatschappen geldt dat zij, behoudens tijdige opzegging na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd (voorbeeld: een 6 maanden lidmaatschap aangegaan op 4 juli eindigt op 31 december en wordt daarna, behoudens tijdige opzegging – tenminste 1 maand voor 31 december – stilzwijgend verlengd).

Artikel 4. Annulering & bedenktijd

 1. Annulering van het lidmaatschap na ondertekening van het lidmaatschap is niet mogelijk met uitzondering van lid 2 van dit artikel.
 2. Annulering van het lidmaatschap is tot 14 dagen na ondertekening van het lidmaatschap mogelijk indien het lidmaatschap op afstand tot stand is gekomen en Lid een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.
 3. Annulering kan niet meer geschieden indien de 7 dagen na het ondertekenen van het lidmaatschap zijn verstreken of de 14 dagen indien er sprake is geweest van een internetinschrijving. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 5. Opzegging lidmaatschap

 1. Na afloop van de eerste periode van het lidmaatschap wordt deze, behoudens tijdige opzegging stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
 2. Na afloop van de eerste periode kan Lid het lidmaatschap op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 3. Opzeggen kan uitsluitend via Eversports Manager.
 4. Het beëindigen van het lidmaatschap door Lid ontslaat hem niet van zijn betalingsplicht van reeds verschuldigde en opeisbare bedragen.

Artikel 6. Verhuizing

 1. Indien Lid als gevolg van verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van Culture Training Club blijft Lid desondanks verplicht de abonnementskosten tot het einde van het lopende abonnement te voldoen.

Artikel 7. Toegang en Aanmelden

 1. De faciliteiten van Culture Training Club zijn uitsluitend voor leden met een actief lidmaatschap toegankelijk.
 2. De Culture Training Club is toegankelijk gedurende de openingstijden zoals aangegeven in de kalender op Clubtrainingclub.nl/kalender. Tijdens officiële feestdagen behoudt Culture Training Club zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.
 3. Een lid is verplicht zijn bezoek te registreren via Eversports Manager.
 4. Culture Training Club heeft ten alle tijden het recht de openingstijden, lestijden en programma’s te wijzigen of te annuleren.
 5. Culture Training Club heeft ten alle tijden het recht de faciliteiten (tijdelijk) te sluiten voor onderhoud of anderszins.
 6. Culture Training Club mag een lid de toegang ontzeggen mits deze zich niet houdt aan de huisregels beschreven in artikel 6 en te vinden op locatie van Culture Training Club.

Artikel 8. Wijziging van het Lidmaatschap & Tariefwijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van het lidmaatschap blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Culture Training Club en Lid tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van het lidmaatschap overgaan.
 2. Indien het lidmaatschap wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende voorwaarden gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van het gewijzigde lidmaatschap levert geen wanprestatie van Culture Training Club op en is voor Lid geen grond om het lidmaatschap op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in het oorspronkelijk gesloten lidmaatschap tussen Culture Training Club en Lid zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of het gewijzigde lidmaatschap zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 5. Culture Training Club is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen.
 6. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging. Culture Training Club zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt hoger dan de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties, heb je het recht Lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking, conform artikel 6, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Artikel 9. Huisregels & Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van het Lidmaatschap

 1. Elk Lid dient zich te houden aan de opgestelde huisregels van Culture Training Club. Deze huisregels zijn op locatie van Culture Training Club te vinden. Culture Training Club is gerechtigd de huisregels van tijd tot tijd te wijzigen.
 2. Voorts is Culture Training Club bevoegd het lidmaatschap te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van het lidmaatschap onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van het lidmaatschap in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Culture Training Club heeft het recht om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien Lid zich schuldig maakt aan onaanvaardbaar of ontoelaatbaar gedrag. Tevens indien Lid zich niet houdt aan de gegeven instructies door Culture Training Club, dan wel haar medewerkers. Onder onaanvaardbaar gedrag wordt onder andere verstaan:

a) Gebruik van drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. b) Uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal, dit alles naar oordeel van Culture Training Club dan wel bij haar in dienst zijn de medewerkers. c) Overig ontoelaatbaar gedrag, dit alles naar oordeel van Culture Training Club dan wel bij haar in dienst zijn de medewerkers.

 1. Culture Training Club is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of het lidmaatschap te ontbinden, indien Lid de verplichtingen uit het lidmaatschap niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Culture Training Club goede grond heeft te vrezen dat Lid in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Indien Lid zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Culture Training Club gerechtigd het lidmaatschap terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Lid, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 10. Uitvoering van de diensten

 1. Culture Training Club zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Culture Training Club heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Culture Training Club de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Lid redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Lid overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Lid, en zullen door Culture Training Club worden doorbelast aan Lid.
 4. Lid draagt er zorg voor dat Culture Training Club zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Lid zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Lid is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van het lidmaatschap. Culture Training Club is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Lid onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Culture Training Club nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Lid geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Culture Training Club enige vergoeding verschuldigd jegens Lid.
 3. Culture Training Club is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. Culture Training Club is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Culture Training Club is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit het lidmaatschap, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. Indien Culture Training Club aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Lid is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Culture Training Club met betrekking tot haar diensten. Culture Training Club is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. De aansprakelijkheid van Culture Training Club is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Culture Training Club niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Lid betaalde bedrag.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Culture Training Club, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van het lidmaatschap niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Culture Training Club zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Culture Training Club, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van het lidmaatschap opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd het lidmaatschap zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Culture Training Club overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Culture Training Club heeft gemaakt met betrekking tot het lidmaatschap.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Culture Training Club kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van het lidmaatschap.
 2. Culture Training Club draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Lid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Culture Training Club enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Lid te allen tijde een verzoek kan indienen bij Culture Training Club tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Culture Training Club behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Lid zal Culture Training Club vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. Indien Lid een klacht heeft dient Lid dit schriftelijk te zenden aan info@culturetrainingclub.nl.

Artikel 16. Identiteit van Culture Training Club

 1. Culture Training Club is bij de KvK geregistreerd onder nummer en draagt btw-identificatienummer NL219332861B01, Culture Training Club is gevestigd aan Schoenweg 1B, 8042 PJ te Zwolle.
 2. Culture Training Club is per e-mail te bereiken via info@culturetrainingsclub.nl of middels de Website en telefonisch op +31 (0)619672271.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Culture Training Club en haar Lid is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Culture Training Club en Lid mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Lid.

Payment terms & cancellation

The first payment will be charged on 04/03/2024. Afterwards, you will be charged every 1 month.
If you cancel the membership until 28/02/2025, it will be terminated on 31/03/2025.
Otherwise, it will automatically be extended at the end of the current runtime by 1 month.
If you purchase your membership online, you can cancel it online in the membership details. If you buy the membership directly at the facility, the cancellation must be submitted in written form to the facility.
By completing the purchase you verify that you are at least 18 years old.

* All prices including VAT