Pro Elite lidmaatschap onbeperkt trainen

30,00 / month
Runtime: 12 months
Unlimited participations

Description

ARTIKEL 1: DUUR EN INHOUD OVEREENKOMST, LIDMAATSCHAPSKOSTEN (ABONNEMENTSKOSTEN)

 1. In geval van een proefmaand of arrangement eindigt de overeenkomst zonder dat opzegging nodig is na afloop van de overeengekomen periode.
 2. Voor abonnementen geldt dat zij, behoudens tijdige opzegging, na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd worden en altijd per volle kalendermaand lopen. (voorbeeld: een jaarabonnement aangegaan op 5 september eindigt op 31 oktober van het volgende kalenderjaar en wordt daarna, behoudens tijdige opzegging – tenminste 1 maand voor 5 oktober – stilzwijgend verlengd)
 3. De abonnementskosten zijn per kalendermaand verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door Pro Elite middels automatische incasso worden geïnd. Bij abonnementen die niet op de eerste dag van een maand ingaan, zal het restant van die maand opgeteld worden bij het verschuldigde bedrag over de eerste volle kalendermaand van het abonnement. (bijvoorbeeld: het abonnement gaat in op 5 september, de eerste factuur heeft dan betrekking op de periode van 5 september tot en met 31 oktober).

ARTIKEL 2: MACHTIGING TOT INCASSO

 1. Met ondertekening van de overeenkomst machtigt het Lid Pro Elite om de overeengekomen abonnementskosten maandelijks af te schrijven van zijn bankrekeningnummer.

ARTIKEL 3: VERHUIZING

 1. Het Lid zorgt zelf tijdig zorg voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde informatie.
 2. Indien het Lid als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van het lidmaatschap blijft hij desondanks verplicht de abonnementskosten tot het einde van het lopende abonnement te voldoen.

ARTIKEL 4: OPZEGGING ABONNEMENT

 1. Na afloop van de eerste periode van het abonnement wordt dit, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
 2. Na afloop van de eerste periode kan het Lid het abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (vb. bij opzegging na 1 december is 31 januari de laatste dag van het abonnement).

ARTIKEL 5: TARIEFAANPASSING

 1. Pro Elite mag periodiek de tarieven wijzigen. Minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging stelt Pro Elite het Lid hiervan in kennis. Bij tariefverhogingen van 25% of meer mag het Lid het abonnement beëindigen. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (zoals BTW verhoging) worden onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot beëindiging van het abonnement.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Deelname aan trainingen binnen het sporthal van Pro Elite is geheel voor eigen risico van het Lid.
 2. Pro Elite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, nog voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

 3. Het Lid vrijwaart Pro Elite voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. deze schades.

 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Pro Elite of het leidinggevend personeel of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Pro Elite het Lid vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Payment terms & cancellation

The first payment will be charged on 15/08/2020. Afterwards, you will be charged every 1 month.
If you cancel the membership until 03/08/2021, it will be terminated on 03/09/2021.
Otherwise, it will automatically be extended at the end of the current runtime by 12 months.
If you purchase your membership online, you can cancel it online in the membership details. If you buy the membership directly at the facility, the cancellation must be submitted in written form to the facility.
By completing the purchase you verify that you are at least 18 years old.

* All prices including VAT